ПОСЕТЕТЕ НИ
НАШИТЕ УСЛУГИ

Енергиен мениджмънт

Енергийни услуги

Доставка на електроенергия

Посредничество на БНЕБ

Изграждане на ВЕИ системи

Изкупуване на електроенергия от производители

Изграждане на зарядни станции за електромобили

ЕСКО договори

Енергоспестяващи мерки

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon

© 2019 FFComm

България

гр.София 1407, район Лозенец

бул. „Черни връх” № 59А

СБР ‘’Банкя‘’ АД

Специализирана болница за рехабилитация "Банкя" АД е разположена на територия от 40 дка. Сградата е построена на 8854 кв.м. РЗП през 1972 година и от тогава функционира като заведение за профилактика и рехабилитация на сърдечно-съдови, централни и периферни неврологични и артрологични заболявания. Бюджет на проекта: 204 906 лв.

 • Резултати :

Спестена топлинна енергия : 80,9 Мвтч / год

Спестени емиси CO2 : 66,31 т/год

Спестени средства : 17812,30 лв./год

 • Предприети мерки - Инсталиране възобновяем източник за подгрев на битова гореща вода - концентриран термосоларен панел.

Концентрираният термосоларен панел е разрабтка на Джи Ви Ай и е по-ефективен с 18% от предлаганите сходни модели на пазара. За осигуряване циркулацията на топлоносител е предвидена соларна арматурна група снабдена с високоефективни соларни циркулационни помпи.

Водата подгрявана от слънчевите колек- тори захранва латентен бойлер с високоефективна серпентина за подгряване и съхранение на затоплена вода от соларите и буферен съд.

 

СБР ‘’Наречен‘’

Специализираната болница за рехабилитация е бившият военен санаториум в с.Наречен. Сградата е построена и функционира от 1973 година и е изградена върху 3 556 м2 застроена  площ,  РЗП - 11400м2. . Бюджет на проекта: 554 519 лв.

 • Предприети мерки:

Спестена ел.енергия : 30,80 Мвтч/год

Спестена топлинна енергия : 276,63 Мвтч/год

Спестени емиси CO2 : 99,08 т/год

Спестени средства : 68 818 лв./год

1.            Инсталиране възобновяем източник за подгрев на битова гореща вода - концентриран термосоларен панел.

2.            Подмяна на луминесцентно с ЛЕД осветление.

Слънчевият колектор притежава механизъм, чрез който рефлекторите се ориентират към слънцето по минимум 8 часа дневно дори в облачно време. Непрекъснато се из- мерва температурата на входа и изхода на колектора.

Предвидени са и осветен течнокристален дисплей за лесно наблюдение на данните, както и автоматично управление на бойлера при предварително зададени параметри.

 
 

СБР ‘’Овча могила‘’

Санаториума е построен и функционира от 1973 година и е достроен през 1982 г. Представлява монолитна сграда, състояща се от три взаимно свързани корпуси с различна етажност, работи 24ч. всеки ден, РЗП - 3242м2

 • Резултати :

Спестена ел.енергия : 27,26 Мвтч/год

Спестена топлинна енергия : 138,31 Мвтч/год

Спестени емиси CO2 : 59,26 т/год

Спестени средства : 37 120 лв./год

 • Предприети мерки:

1.            Инсталиране възобновяем източник за подгрев на битова гореща вода - концентриран термосоларен панел.

2.            Подмяна на луминесцентно с ЛЕД осветление.

Колекторният възел поема сравнително малко количество топлоносеща течност, а от там и обема на разширителният съд е по-малък, което понижава цената и площта за инсталиране и поддръжка. Много ниски температурни загуби поради добрата изолация и малката площ на тръбната система. Панелите са ефективни и в есеннозимния сезон, изчисленията показват запазване на ефективността на слънчевия колектор и при – 20 Со, с възможност за самопочистване от сняг.

Вертикално и хоризонтално интегриране на отделните модули (колектори) в системи за енергиен мениджмънт, въз- можност за задаване на различни режими на работа

 

СБР ‘’Поморие‘’

Сградата е построена и функционира от 1970 година, а през 1983 година е достроена. Представлява масивна кон- струкция. Съставена е от взаимносвързани корпуси с различна етажност. Санаториума работи 365 дни в годината 24 часа на ден. РЗП - 12 053м2. Бюджет на проекта: 2 286 865 лв.

 • Резултати :

Спестена ел.енергия : 324 Мвтч/год

Спестена топлинна енергия : 788 Мвтч/год

Спестени емиси CO2 : 574 т/год

Спестени средства : 347 932 лв./год

 • Предприети мерки:

1.            Подмяна на горивна база.

2.            Инсталиране възобновяем източник за подгрев на битова гореща вода - концентриран термосоларен панел.

3.            Подмяна на луминесцентно с ЛЕД осветление.

Нашето проектно решение реализира подмяна на вида гориво от нафта на компресиран природен газ, изграждане на газово снабдително стопанство и изграждане на двустепенно регулиране. Захранване на инсталацията става от свързани в батерия бутилки с компресиран природен газ разположени на специална платформа.

Съществуващите горелки на течно гориво са подменени с нови горелки на природен газ. Изградени са две сградни газови инсталация за ниско налягане (0.01[MPa]

Котлите в котелните помещения са оборудвани с необходимата арматура, контролно измервателни уреди и предпазни устройства, реализирани са взривозащитни инсталации.