ПОСЕТЕТЕ НИ
НАШИТЕ УСЛУГИ

Енергиен мениджмънт

Енергийни услуги

Доставка на електроенергия

Посредничество на БНЕБ

Изграждане на ВЕИ системи

Изкупуване на електроенергия от производители

Изграждане на зарядни станции за електромобили

ЕСКО договори

Енергоспестяващи мерки

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon

© 2019 FFComm

България

гр.София 1407, район Лозенец

бул. „Черни връх” № 59А

ТЪРГОВИЯ
С ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
ЕСКО
ДОГОВОРИ
ЕНЕРГИЙНО СПЕСТЯВАНЕ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЗЕЛЕНИ
СЕРТИФИКАТИ
ТЪРГОВИЯ С ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

Джи Ви Ай притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) с № Л-356-15 от 09.05.2011 г. http://www.dker.bg/ .

Притежаваме регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, с EIC код 32Х001100101259F. Джи Ви Ай е регистрирано на Българската Независима Енергийна Борса.

Служителите ни прилагат в своята дейност правилата на BREEAM NC International  SD  5075  - 1.0:2013,  като специфични изисквания в анализа за употреба на енергия, CO2 емисии в резултат от енергийната консумация в сградите и методика за намаляването им. Eдин от критериите за сертифициране по BREEAM е подобряване на цялостната енергийна ефективност на сградата и намаляване на CO2 емисиите.

Джи Ви Ай разбира нуждите на бизнеса и определените пазарни условия, където реалното търсене и предлагане са в основата на развитието на по-гъвкави предприемачески подходи. Свободният пазар дава именно тази възможност за водене на преговори до постигане на ефективни решения.

 • 3500 MWh дневно изтъргувани количества на свободен пазар

 • 20% от търгуваните количества на БНЕБ

 • Над 2500 крайни клиенти

 • 100% ръст за 2018 г. Най-бързо растящата компания при търговците и доставчици на електроенергия

Джи Ви Ай е водещата компания, занимаваща се с енер- гийни спестявания и предоставянето на Договори с Гарантиран Резултат /ДГР/ в България . Само за 2018г. ние извършваме проекти чрез ДГР за над 14 милиона лева из цяла България.

Джи Ви Ай предлага да направи необходимата инвестиция за имплементирането на енергоспестяващи мерки, като възвръщаемостта идва от реализираните икономии в разходите за енергия.

Какво е ESCO договор?

Това е договор с гарантиран резултат, при който изплащате инвестицията от доказано реализираните икономии.

ЕСКО ДОГОВОРИ
ЕНЕРГИЙНО СПЕСТЯВАНЕ

В съответствие с Директива 2012/27 на Европейската Коми- сия, всяка имплементация на мерки за повишаване на енергийната ефективност, дава възможността за използване на финансовия механизъм познат като “търгуване с Бели сертификати”. Те са вид ценни книжа, съответстващи на стойността на реализираните спестявания и могат да бъдат превърнати в активи.

В проектите на Джи Ви Ай за подобряване на енергийната ефективност се прилагат група мерки, съдържащи се в изискваното резюме на обследването по Наредба РД-13-346. Те включват:

 • Въвеждане на система за мониторинг и контрол; Мерки по технологични агрегати и съоръжения; Подмяна на технологично оборудване;

 • Мерки по кондензни стопанства; Отстраняване на пропуски и топлоизолация; Мерки по генериращи мощности;

 • Смяна на горивна база;

 • Оползотворяване на отпадна топлина;

 • Мерки по електродвигатели;

 • Мерки по трансформатори;

 • Мерки по осветителни инсталации;

 • Оптимизиране енергопотреблението на сграден фонд;

 • Когенерация;

 • ВЕИ;

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Чрез договор с гарантиран резултат може да се направи инвестиция, която да се изплаща на 100% от гарантираните спестявания, произтичащи от изпълнението на енергоспестяващи мероприятия, а инвестиционния риск да се поеме от Джи Ви Ай.

Размерът на инвестицията и срока за нейното изплащане се определят след задълбочен анализ на съществуващото енергийно потребление от възложителя и определяне на обем от енергийно ефективни мероприятия /ЕЕМ/, водещи до реализиране на икономии – гарантиран резултат.

Комбинирането и прилагането на различни мерки увеличава обема на реализираните спестявания. При подмяна на производствено оборудване се реализират и неенергийни спестявания, от съкращаване на производствени цикли, намаляване на производствени задели и повишаване  на ефективността на целият производствен процес.

СЕРТИФИКАТ ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ

Джи Ви Ай ООД предоставя Сертификати за зелена енергия на своите крайни клиенти, който гарантира, че доставената електрическа енергия в упоменатите количества е със 100% произход от възобновяеми източници. Сертификатът отговаря на съществуващи Гаранции за произход издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на Джи Ви Ай ООД. Можете да видите регистъра на Гаранциите за произход, издадени от АУЕР (https://www.seea.government.bg/bg/garantsii-za-proizhod)

Тук можете да видите списък с издадените сертификати от Джи Ви Ай ООД:

Публичен регистър на издадените Сертификати за зелена енергия на Джи Ви Ай ООД

Номер сертификат

Компания притежател

Дата на издаване

Брой зачислени гаранции

Спестени въглеродни емисии (метричен тон)

225

318

11.2.2019

Био Хотел ООД

№REC-GVI-190001

Уникален идентификационен номер на ГП

ТЕМБ01ВД0000/ЕЛ/011218/311218/000001