ПОСЕТЕТЕ НИ
НАШИТЕ УСЛУГИ

Енергиен мениджмънт

Енергийни услуги

Доставка на електроенергия

Посредничество на БНЕБ

Изграждане на ВЕИ системи

Изкупуване на електроенергия от производители

Изграждане на зарядни станции за електромобили

ЕСКО договори

Енергоспестяващи мерки

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2019 FFComm

България

гр.София 1407, район Лозенец

бул. „Черни връх” № 59А

ISO 9001-2015 BG.jpg
ISO 18001-2007 BG.jpg
ISO 14001-2015 BG.jpg
ISO 50001-2011 BG.jpg
Лиценз за търговия с електрическа енерги

ДЖИ ВИ АЙ ООД е иновативна  компания, която благодарение на своите знания, опит и екип предлага интелигентни решения за редуциране на енергийните разходи.

Предлагаме цялостни решения за подобряване на Енергийната Ефективност /ЕЕ/ и осъществяване на енергоефективни услуги чрез оптимизиране на източниците  и прецизиране на консуматорите на енергия.

Екипите на ДЖИ ВИ АЙ ООД са специализирани в анализ на съществуващи енергопотребяващи системи, установяване на разходите на енергия и съответствието с изискванията за ЕЕ, изграждане и реализация на инвестиционни проекти за ЕЕ, управление на ЕЕ на енергийни потребители, подлежащи на обследване по реда на чл.17 от Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/.

ДЖИ ВИ АЙ ООД  е дружество с корпоративната социална отговорност, допринасящо за популяризиране на практиките на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие чрез максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното.

Служителите на ДЖИ ВИ АЙ ООД прилагат в своята дейност  правилата на

BREEAM NC International SD 5075 - 1.0:2013 като специфичните изисквания в анализа за употреба на енергия, въглеродни емисии в резултат от енергийната консумация в сградите и методика за намаляването им.

Дружеството  е сертифицирано съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 50001:2011, в съответствие със законодателството на Р. България.

ДЖИ ВИ АЙ ООД притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) с № Л-356-15 от 09.05.2011 г. http://www.dker.bg/.